مسعود توده کشت

_مسعود توده کشت

_دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران_تهران

_مشاور گروه آزمایشی رشته علوم تجربی

رتبه برتر کنکورسراری وسابقه۶سال حضورمداوم وکسب تجربه درموسسه عالی قلم چی وسایرموسسات

عضواصلی تیم ممتازمشاوره ای وروانشناسی دانشجویان فعال دانشگاه علوم پزشکی ایران وسخن گوی اجرایی مراسمات

تجربه ۴سال مشاوره،برنامه ریزی وتدریس بصورت خصوصی درتهران وشهرستان های اطراف وکسب نتایج عالی

تجربه ۳سال مشاوره وبرنامه ریزی تحصیلی درموسسات عالی من جمله قلمچی ودیگرموسسات

ارائه سبک های عالی وکاربردی مطالعاتی دردروس مختلف وعضواصلی سابق اتاق فکرگروه مشاوره ای گزینه دو

 

*تنهاعظمت خداست که انسان یارای مقابله باآن راندارد اما اگربداند خداوندچه نیروی لایتناهی رادرخدمت اوگماشته وخودوتوانایی های خودراباور کند فاتح کل دنیاوتمام اهداف بزرگ خود خواهدبود.

پس،خودتوباورکن وبدون خیلی راحت میتونی فاتح دنیای آرزوهاورویاهات باشی.*

 

 

 

 

 

Comments are closed